Portalo Dalys.LT naudojimosi taisyklės


 1. Įžanga

  1. Šiose elektroninės prekybos portalo www.dalys.lt (toliau – dalys.lt) naudojimo taisyklėse (toliau – Naudojimo taisyklės) išdėstytos nuostatos, kurios apibrėžia Dalys.lt naudojimo tvarką, Pardavėjo ir Pirkėjo įsipareigojimus, teises, pareigas bei atsakomybes.
  2. Naudodamasis Dalys.lt, Pardavėjas ir Pirkėjas automatiškai sutinka su žemiau išdėstytomis Naudojimo taisyklių sąlygomis.
  3. Visos Dalys.lt autorių teisės priklauso UAB „Recaras“ (toliau – Paslaugų teikėjas), į.k. 303309407, adresas Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03202, įmonė registruota LR juridinių asmenų registre. Paslaugų teikėjas kartu yra Dalys.lt tvarkytojas ir administratorius.
  4. Šios Naudojimo taisyklės nustato bendrąsias Dalys.lt sudaromų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.
  5. Šio Susitarimo nuostatos neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 2. Apie Dalys.lt

  1. Dalys.lt yra elektroninė parduotuvė, kuri leidžia siūlyti, parduoti ir pirkti naudotas automobilių ir motociklų dalis. Per Dalys.lt parduoti Prekes gali tik tie subjektai, kurie pagal atskirą sutartį iš Paslaugų teikėjo nuomojasi papildomą naudotų dalių valdymo ir pardavimo sistemos ReCar paketą (toliau – Pardavėjai).
  2. Dalys.lt naršyti, peržiūrėti publikuojamas prekes ir jas pirkti gali bet kurie fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai). Pirkėjais šiose Naudojimo taisyklėse yra vadinami tiek prie Dalys.lt prisiregistravę (susikūrę paskyrą), tiek neprisiregistravę Dalys.lt lankytojai. Pardavėjai ir Pirkėjai kartu šiose Naudojimo taisyklėse toliau gali būti vadinami Naudotojais. Naudotojai bet kokiu būdu ar forma naudojantys Dalys.lt, išreiškia sutikimą su visomis šių Naudojimo taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, kurie nesutinka su visomis ar dalimi Naudojimo taisyklių nuostatų, neturėtų naudotis Dalys.lt ir joje naršyti.
  3. Paslaugų teikėjas atlieka tik tarpininko vaidmenį, jam nepriklauso prekės, kurios yra publikuojamos ir parduodamos Dalys.lt. Paslaugų teikėjas, tvarkydamas ir administruodamas Dalys.lt tik sudaro technines priemones Pardavėjams publikuoti prekes ir Pirkėjams jas įsigyti. Paslaugų teikėjas neatstovauja Pardavėjams, prekių gamintojams ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Už prekių egzistavimo faktą, jų kokybę, saugumą ir teisėtumą, jų aprašymus Dalys.lt, tinkamos kainos nustatymą, atsiliepimų bei komentarų tikslumą ir teisingumą yra atsakingas Pardavėjas.
  4. Dalys.lt svetainės Naudojimo taisyklės susideda iš šių skyrių: 1. Įžanga; 2. Apie Dalys.lt; 3. Bendrosios pirkėjų ir pardavėjų pareigos; 4. Skelbimų talpinimo reikalavimai; 5. Pirkėjų registracija ir dalyvavimas Dalys.lt; 6. Prekių užsakymo sutartis; 7. Apmokėjimas už prekes; 8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas; 9. Prekių grąžinimas; 10. Pretenzijų tarp pirkėjo ir pardavėjo nagrinėjimas; 11. Naudojimo taisyklių sąlygų pažeidimas; 12. Paslaugų teikėjo atsakomybė; 13. Intelektinė nuosavybė; 14. Ginčų sprendimas; 15. Baigiamosios nuostatos.
  5. Atsižvelgiant į tai, jog Dalys.lt nuolat keičiasi ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį ir saugesnį portalo naudojimą, Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Dalys.lt Naudojimo taisyklių sąlygas, teikiamų paslaugų spektrą bei jų apmokestinimą. Apie esminius Naudojimo taisyklių pakeitimus (pvz. papildomų paslaugų atsiradimą, paslaugų apmokestinimo pakeitimus) Pardavėjai bus informuojami elektroniniu paštu. Pirkėjų naudojimasis Dalys.lt po pakeitimų automatiškai reikš jų sutikimą su pakeistomis Naudojimo taisyklių nuostatomis.
  6. Susitarimas dėl Dalys.lt Naudojimo taisyklių laikymosi yra sudaromas elektronine forma. Paslaugų teikėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teise ir Lietuvos Respublikos teisės aktų (įskaitant Civilinį kodeksą, Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kt. teisės aktų) nuostatomis.
 3. Bendrosios pirkėjų ir pardavėjų pareigos

  1. Sutikdamas su Dalys.lt Naudojimo taisyklėmis, Pirkėjas įsipareigoja:
   1. nepažeisti ir neapeiti jokių teisės aktų nuostatų, trečiųjų šalių teisių, Dalys.lt Naudojimo taisyklių;
   2. nesinaudoti Dalys.lt, jei Naudotojas nėra veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius arba šių Naudojimosi taisyklių pagrindu yra sustabdyta teisė naudotis Dalys.lt;
   3. laiku sumokėti nustatytą sumą už įsigyjamą prekę, nebent yra pagrįsta priežastis to nedaryti (pvz., Pardavėjas pakeitė prekės aprašymą, po to, kai prekė buvo parduota, dėl techninių klaidų buvo pateikta neteisinga prekės aprašymo informacija arba Pirkėjas negali susisiekti su Pardavėju);
   4. laiku, per 7.1, 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytą terminą, atsiimti apmokėtą ar per Dalys.lt rezervuotą prekę;
   5. prieš įsigyjant prekę, atidžiai perskaityti visą Skelbime pateiktą informaciją apie parduodamą prekę, jos galutinę kainą ir ją sudarančius mokesčius bei kitą informaciją, o kilus neaiškumų ar klausimų – papildomai susisiekti su mumis;
   6. pranešti Paslaugų teikėjui, jei Pardavėjas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ar kitaip pažeidžia Pirkėjo teises ar teisės aktų reikalavimus;
   7. vykdyti kitas pirkėjo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  2. Sutikdamas su Dalys.lt Naudojimo taisyklėmis, Pardavėjas įsipareigoja:
   1. nepardavinėti padirbtų prekių, nesiūlyti prekių, kurios pagamintos ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos pažeidžiant prekių ženklų intelektinės nuosavybės teises, kitaip nepažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant autorių teises, teises į prekių ženklus, dizainą, patentus ir kt.) ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų teisių;
   2. parduoti tik kokybiškas, teisėtai įsigytas ir Skelbimo aprašymą atitinkančias prekes, taip pat, tik tas prekes, kurias realiai turi savo sandėlyje. Atsakyti dėl prekių kokybės trūkumų, ar kitų neatitikimų pagal šias taisykles ir/ar teisės aktus. Visos pretenzijos dėl bet kokių prekių trūkumų, netinkamos informacijos apie prekes ar kitų neatitikimų ar pažeidimų nukreipiamos tiesiogiai į Pardavėją
   3. laiku paruošti prekę surinkimui ar atsiėmimui, nebent yra pagrįsta priežastis to nedaryti – Pirkėjas pažeidžia ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba papildomai Skelbime numatytų sąlygų, arba neįmanoma su juo susisiekti;
   4. nemanipuliuoti prekės kaina, jokiais būdais ir priemonėmis netrikdyti kitų Pardavėjų pardavimų
   5. nesiimti jokių veiksmų, kurie gali pakenkti Pirkėjų atsiliepimų ir pardavimų reitingavimo sistemai;
   6. nenaudoti Pirkėjų kontaktinės informacijos, kitais nei prekių pardavimo, pirkimo ar išsiuntimo tikslais;
   7. vykdyti kitas pardavėjo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  3. Naudotojai (tiek Pirkėjai, tiek Pardavėjai) taip pat įsipareigoja:
   1. neperduoti Dalys.lt Naudotojo paskyros arba prisijungimo duomenų tretiems asmenims, užtikrinti šių duomenų konfidencialumą ir saugumą;
   2. neatlikti jokių veiksmų, kurie sukeltų grėsmę Dalys.lt svetainės ir jos duomenų bazės saugumui, neplatinti informacijos, kuri savyje turi virusų ar kitų kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Dalys.lt veikimą, būti patalpinti kituose kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą kitiems Naudotojams, Paslaugų teikėjams ar jų turtui, trukdyti naudotis Dalys.lt ar kompiuteriu;
   3. jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti Dalys.lt teikiamų paslaugų, neskelbti, neįkelti jokios reklamos, grandininių laiškų, neperparduoti įsigytų prekių;
   4. nenaudoti Dalys.lt neteisėtai veiklai ar sukčiavimui, nesiūlyti įsigyti daiktų, kurių prekyba draudžiama ar ribota;
   5. laikytis kitų šių Naudojimosi taisyklių nuostatų ir įpareigojimų.
   6. atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius, jei tokie kyla dėl Naudotojo kaltės.
 4. Skelbimų talpinimo reikalavimai

  1. Pardavėjas, norėdamas viešinti Skelbimus, pagal atskirą Sutarties priedą už sutartą kainą nuomoja papildomą naudotų dalių valdymo ir pardavimo sistemą ReCar.
  2. Viešindamas Skelbimą Dalys.lt, Pardavėjas sutinka laikytis šių Naudojimo taisyklių, teisės aktų reikalavimų, sąžiningos verslo praktikos ir įsipareigoja:
   1. publikuoti Skelbimus tik atitinkamose ir tam skirtose Dalys.lt Skelbimų kategorijose;
   2. pateikti tikslią, aiškią, išsamią ir teisingą informaciją apie parduodamą prekę, taip pat neskleisti jokios diskriminuojančios, šmeižiančios ar kitaip teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios informacijos;
   3. tinkamai ir sąžiningai nustatyti objektyvią prekės kainą, nenurodyti kitokios prekės kainos nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje apie prekę, ar kainos, kuri neatitinka realios rinkos vertės. Kaina privalo Skelbime būti tokia pat, kaip ir Pirkėjui išrašytoje sąskaitoje faktūroje;
   4. nepublikuoti Skelbimo komentaruose kitų prekių ar paslaugų, nei nurodyta pagrindinėje Skelbimo informacijoje;
   5. įkelti ryškias ir kokybiškas nuotraukas, vaizduojančias tik siūlomą prekę, į nuotraukos vietą nekelti logotipų ir kitų grafinių vaizdų ar užrašų. Draudžiama įkelti nuotraukas neturint autoriaus ar kitos teisėto nuotraukų savininko sutikimo (pvz., skelbti tiesiog internete rastas prekės nuotraukas);
   6. Neskelbti nuorodų į kitas interneto svetaines.
  3. Publikuotas Skelbimas Dalys.lt Naudotojų gali būti randamas Dalys.lt paieškoje pagal raktinį žodį ar kategoriją po keleto minučių nuo Skelbimo įkėlimo. Tačiau, sutrikus Dalys.lt veikimui ar dėl kitų natūralių techninių kliūčių, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę traktuoti, kad Skelbimas patalpinamas laiku, jeigu paieškoje jis pasidaro matomas ne vėliau kaip po 24 val. nuo jo įkėlimo.
  4. Patalpinto Skelbimo pozicijai pagal paieškos rezultatus įtakos gali turėti Skelbimo turinys, pavadinimas, paieškos žodžiai, prekės kaina, atsiliepimai ir reitingavimas bei kiti faktoriai.
 5. Pirkėjų registracija ir dalyvavimas Dalys.lt

  1. Naudodamasis Dalys.lt, Pirkėjas sutinka laikytis šių Naudojimosi taisyklių nuostatų.
  2. Norėdamas įsigyti prekes ir patogiau naudotis Dalys.lt, Pirkėjas gali užsiregistruoti ir susikurti asmeninę paskyrą Dalys.lt. Pirkėjas užpildo registracijos formą elektroniniu būdu, pateikdamas pagrindinę asmeninę informaciją. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Tuo atveju, kai pateikiama neteisinga, netiksli ar neišsami informacija, arba Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad taip buvo pasielgta, Paslaugų teikėjas turi teisę stabdyti ar nutraukti Pirkėjo registraciją, blokuoti Pirkėjo anketą ir/ar atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas.
  3. Pirkėjui yra suteikiami prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, kurį Pirkėjas susikuria pats, ir slaptažodis), su kuriais jis gali prisijungti prie Dalys.lt ir naudotis teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą, ir už visus veiksmus, kurie yra atliekami prisijungus su jo prisijungimo duomenimis.
  4. Pirkėjas, atlikęs registraciją, Dalys.lt naudojasi nemokamai.
  5. Pirkėjas, įsidėjęs prekes į krepšelį, ir norėdamas užbaigti pirkimo-pardavimo sandorį, privalo už jas apmokėti 7 punkte nurodytais būdais.
  6. Pirkėjas, po pilnai įvykusio pirkimo-pardavimo sandorio, gaus automatinį kvietimą įvertinti bendrą apsipirkimo patirtį Dalys.lt.
  7. Jeigu Pirkėjo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo jį nedelsdamas pasikeisti.
  8. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už kitų svetainių prieinamumą ir jose talpinamos informacijos išsamumą, tikslumą, reklamos, produkto, ar kitos medžiagos egzistavimą.
 6. Prekių užsakymo sutartis

  1. Sutartį su Pirkėju dėl Skelbime nurodytų prekių pirkimo-pardavimo sudaro Pardavėjas. Tokia sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka už prekes, įdėtas į Dalys.lt elektroninį pirkinių krepšelį.
 7. Apmokėjimas už prekes

  1. Pirkėjas už įsigyjamą prekę (ar prekes) sumoka per elektroninę bankininkystę - Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas organizuoja prekės pristatymą Pirkėjui kitą darbo dieną po apmokėjimo gavimo.
 8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

  1. Prekių pristatymas:
   1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) per 1-2 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Prekės pristatomos nuo 8:00 val. iki 17:00 val., prieš atvykstant, kurjeris su Pirkėju susisieks užsakymo metu nurodytu kontaktiniu telefonu.
   2. Pristatymo paslaugos mokestis apskaičiuojamas automatiškai sistemoje pirkimo momentu.
   3. Už prekes sumokėjus iki 12:00 val., Prekės surenkamos išsiuntimui tą pačią dieną. Gavus apmokėjimą po 12:00 val. , kurjeris Prekes surinks ir pristatys Pirkėjui per 1-2 darbo dienas po apmokėjimo. Prekės pakuotėje privalomai turi būti dokumentai – Pirkėjo vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra bei informacija dėl prekės grąžinimo. Taip pat, ant siuntos pakuotės turi būti užklijuotas siuntos lipdukas, atspausdintas iš Dalys.lt.
  2. Prekių atsiėmimas:
   1. Apmokėjus tik už Prekę ar Prekes, Pirkėjas ją (jas) privalo atsiimti pas Pardavėją užsakymo patvirtinime nurodytu adresu. Prekės saugomos 14 (keturiolika) dienų nuo prekės įsigijimo dienos. Praėjus šiam terminui, Pardavėjas, raštu suderinęs su Pirkėju, informuoja Paslaugų teikėją grąžinti Pirkėjui sumokėtą prekės kainą. Pinigai grąžinami per 14 d., o prekė iš naujo publikuojama Dalys.lt.
 9. Prekių grąžinimas

  1. Pardavėjas Pirkėjams sudaro galimybę per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo ar atsiėmimo grąžinti kokybiškas ar nekokybiškas prekes Prekių grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 10. Pretenzijų tarp pirkėjo ir pardavėjo nagrinėjimas

  1. Šalys susitaria, jog Pirkėjų pretenzijas dėl prekių kokybės, jų atitikimo Skelbime nurodytai informacijai ar kitų susijusių aplinkybių, nagrinėja Paslaugų teikėjas, kuris turi teisę priimti preliminarų sprendimą dėl Pirkėjo pretenzijos pagrįstumo. Paslaugų teikėjui, įvertinus visas aplinkybes, nusprendus, jog Pirkėjo pretenzija pagrįsta, su šiuo sprendimu Pardavėjas įsipareigoja sutikti ir jį vykdyti. Ši pretenzijų sprendimo tvarka nėra laikoma alternatyvaus ginčų sprendimo būdu ir niekaip neužkerta kelio Pirkėjui ginti savo pažeistas teises kitais teisės aktų nustatytais būdais.
 11. Naudojimo taisyklių sąlygų pažeidimas

  1. Naudotojas privalo laikytis šių Naudojimo taisyklių sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Priklausomai nuo padaryto pažeidimo pobūdžio, Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti, sustabdyti ar panaikinti Naudotojo paskyrą, atšaukti neapmokėtus sandorius, panaikinti Skelbimus, arba juos perkelti į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo apačią, užlaikyti ar pašalinti netikslų, klaidinantį ar bet kokį kitą realybės ar teisės aktų reikalavimų neatitinkantį Skelbimo tekstą, įpareigoti Pardavėją grąžinti pinigus už apmokėtą prekę, sumažinti ar panaikinti suteiktas Pardavėjo nuolaidas, taip pat imtis kitokių techninių ir teisinių priemonių, jeigu Naudotojas:
   1. Pažeidžia teisės aktų ir šių Naudojimo taisyklių nuostatas;
   2. Kelia pavojų trečiųjų asmenų teisėms;
   3. Pateikia klaidingus registracijos duomenis arba laiku nesumoka privalomų mokesčių.
  2. Apie numatomas arba įvykdytas sankcijas už atitinkamus Naudotojo taisyklių pažeidimus, Naudotojas informuojamas el. paštu, nurodytu Sutartyje arba registracijos Dalys.lt metu.
 12. Paslaugų teikėjo atsakomybė

  1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
   1. Dėti visas pastangas tam, kad teikiamos paslaugos būtų saugios, kokybiškos ir tinkamai funkcionuotų, kad Pardavėjo Skelbimai būtų tinkamai viešinami tol, kol prekės bus parduotos ar Pardavėjo iniciatyva pašalintos iš Dalys.lt;
   2. Pirkėjui pasirinkus prekės pristatymo paslaugą į Pirkėjo nurodytą adresą, ne vėliau kaip iki po jos einančios darbo dienos 12 val. nuo Skelbime įsigytos prekės ir jos siuntimo išlaidų apmokėjimo gavimo, atsiųsti kurjerių tarnybą į Pardavėjo nurodytą prekės sandėliavimo vietą prekės surinkimui.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
   1. Keisti ir (ar) įvesti naujus atsiskaitymo ir pristatymo būdus bei naujus mokesčius. Apie pakeitimus Pirkėjai informuojami Dalys.lt, el.paštu ir asmeninėse paskyrose likus ne mažiau kaip 30 d. iki pakeitimų. Jeigu Pirkėjas ir toliau naudojasi Dalys.lt, Laikoma, kad jis automatiškai sutinka su mokesčių sistemos pakeitimais ar naujų mokesčių įvedimu.
   2. Sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą ir savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu yra pagrįstos priežastys manyti, kad Pardavėjas nesilaiko šių Naudojimo taisyklių sąlygų ir/ar teisės aktų nuostatų.
  3. Paslaugų teikėjas neatsako už:
   1. jokius Naudotojo vykdomos veiklos procesus, rezultatus, pardavimų dinamiką, pelną ar nuostolius, kurie gali būti susiję su naudojimusi Dalys.lt ar negalėjimu jomis naudotis;
   2. Skelbimų turinio teisingumą, tikslumą, parduodamų prekių autentiškumą ir/ar kilmę, jų teisėtumą ir kokybę bei savalaikį apmokėjimą;
   3. padarytą žalą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jo patalpinimo Dalys.lt.
   4. Pirkėjo tapatybės patvirtinimą, taip pat už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio ir kitų asmens duomenų naudojimą. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, jeigu dėl netinkamo duomenų naudojimo, tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija;
   5. netinkamą Naudotojų elgesį Dalys.lt;
   6. jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Naudotojai ar kiti asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti Naudotojų paskyrose, komentaruose ar kaip kitos Dalys.lt pateiktos informacijos padarinys;
   7. autorių teisių pažeidimus (pvz., įkeliant prekių nuotraukas), kitus intelektinių teisių pažeidimus ar bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Naudotojo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą;
   8. Už Dalys.lt ar duomenų bazės sutrikimą, duomenų praradimą ar už nuostolius Naudotojams ar kitiems asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitų įvykių, dėl kurių Naudotojas negali naudotis Dalys.lt (interneto ryšio sutrikimai, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir kt.).
 13. Intelektinė nuosavybė

  1. Visas Dalys.lt turinys, įskaitant jo parinkimą ir išdėstymą (išskyrus Naudotojų asmeninius duomenis ir jų įkeltą informaciją), visos teisės į Dalys.lt, interneto svetainės adresas, Paslaugų teikėjo iniciatyva į Dalys.lt įkelti prekių ženklai, kūriniai, programinė įranga ir/ar jos dalys, šūkiai, dizainai, grafiniai ženklai ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, kurie pateikiami Dalys.lt yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba yra teisėtai naudojami Paslaugų teikėjo susitarimų su teisėtais intelektinės nuosavybės objektų savininkais ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu. Be Paslaugų teikėjo sutikimo yra draudžiamas bet koks svetainės turinio, dizaino apdorojimas ar kopijavimas ir kitoks naudojimas.
  2. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Naudotojų Dalys.lt naudojamus prekių ženklus (jei tokie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius Naudotojų vykdomus intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Naudotojai tokius įvykdytų.
  3. Pardavėjas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas publikuojamas turinys, įskaitant bet kokia intelektinę nuosavybę, yra Dalys.lt duomenų bazės dalis, ir Paslaugų teikėjo gali būti naudojami reklamos ar kitais tikslais. Pardavėjas sutinka, kad autorinis ar licencinis atlyginimas už naudojimąsi tokiais Pardavėjui priklausančiais objektais nebus mokamas.
 14. Ginčų sprendimas

  1. Jeigu kyla ginčas dėl šių Naudojimo taisyklių sąlygų, Paslaugų teikėjas teikia pirmenybę geranoriškam ginčų sprendimui, randant abi puses tenkinantį kompromisą. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
 15. Baigiamosios nuostatos

  1. Naudojimo taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Jeigu kažkuri šių Naudojimo taisyklių nuostata bus paskelbta negaliojančia, niekine ar dėl tam tikrų priežasčių neįgyvendinama, ji bus pašalinta ir tai neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui.
  3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę papildyti ar keisti šių Naudojimo taisyklių nuostatas, informuodamas Naudotojus apie tai el. paštu, asmeninėse paskyrose ir Dalys.lt svetainėje. Visi pakeitimai įsigalioja 30 dienų po jų paskelbimo. Jeigu Vartotojas toliau naudojasi Dalys.lt teikiamomis paslaugomis po šio termino, tai reiškia, kad jis automatiškai sutinka su pakeitimais.
  4. Vartotojų ir Pardavėjų ginčus nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt).
  5. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 524/2013 pagrindu, ginčai, susiję su ES įprastai gyvenančio vartotojo ir ES įsisteigusio komercinės veiklos subjekto sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT.